REGULAMIN SKLEPU

Sklep Internetowy www.sklep.lesniczowka.net dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j., ustawa z dnia 30 maja 2014 r.) (dalej jako Ustawa o Prawach Konsumenta) Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 4. WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY
 5. DOKONYWANIE ZAKUPÓW
 6. METODY I TERMINY PŁATNOŚCI
 7. KOSZT, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 8. REKLAMACJA PRODUKTU
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.lesniczowka.net prowadzony jest przez spółkę LEŚNICZÓWKA GOŚCIEJOWICE SP. Z O.O. z siedzibą w Gościejowicach, ul. Gościejowice 13a, 49-100 Niemodlin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000795551; NIP: 7540005950; REGON: 004537375; adres poczty elektronicznej: sklep@lesniczowka.net numer telefonu +48 574 607 519.

1.1.1. Adres do doręczeń sprzedawcy: Leśniczówka Gościejowice Sp. z o.o., ul. Gościejowice 13a, 49-100 Niemodlin.

1.1.2. Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy pod numerem telefonu +48 574 607 519 lub mailowo na adres email: sklep@lesniczowka.net

1.2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego (dalej jako regulamin) określa w szczególności:

1.2.1. Zasady korzystania ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym sklep@lesniczowka.net,

1.2.2. Warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego,

1.2.3. Zasady zawierania Umów sprzedaży na odległość z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego,

1.2.4. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnie utworzonego konta w sklepie internetowym.

1.3. Regulamin dostępny jest w polskiej wersji językowej na stronie internetowej sklepu internetowego.

1.3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego, chyba, że dane postanowienie Regulaminu jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo wyłącznie do przedsiębiorców.

1.4. Akceptacja Regulaminu przez Kupującego jest konieczna w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa przy składaniu Zamówienia. Kupujący akceptuje regulamin dobrowolnie.

1.5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego i składania zamówień w Sklepie internetowym niezbędne jest:

1.5.1. posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu, z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki, z systemem operacyjnym Windows, Mac OS, iOS lub Android oraz z obsługą plików Cookies,

1.5.2. posiadanie konta i dostępu do poczty elektronicznej, podanie adresu poczty elektronicznej,

1.5.3. posiadanie i podanie numeru telefonu komórkowego.

II. DEFINICJE

2.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i soboty.

2.2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie indywidualnego konta w sklepie internetowym.

2.3. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna świadczona przez usługodawcę (sprzedawcę) za pośrednictwem sklepu internetowego, interaktywny formularz dostępny na stronie sklepu internetowego umożliwiający złożenie zamówienia, bez konieczności dokonania rejestracji w sklepie internetowym. W szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka i określenie warunków umowy sprzedaży w tym sposobu dostawy i płatności.

2.4. Kod rabatowy – ciąg cyfr i liter, ustalony przez sprzedawcę, którego użycie w sklepie internetowym nalicza rabat w określonej przez sprzedającego wysokości, kod rabatowy jest jednorazowy.

2.5. Konsument – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.5.1. Konsument w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta,

2.5.2. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w ustawie prawo konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.6. Konto – usługa elektroniczna świadczona przez usługodawcę (sprzedawcę), za pośrednictwem sklepu internetowego, oznaczony indywidualną nazwą/loginem i hasłem ustalonym przez usługobiorcę (kupującego) zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach. Dostęp do konta uzyskuje usługobiorca po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się.

2.7. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła albo zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.

2.8. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez usługodawcę (sprzedawcę), za pośrednictwem poczty elektronicznej email, biuletyn informacyjny w formie elektronicznej zawierający informację o produktach nowościach i promocjach w sklepie internetowym. Służący do cyklicznego otrzymywania treści kolejnych edycji newslettera przez klientów zapisanymi do listy mailingowej.

2.9. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawartej między kupującym a sprzedawcą.

2.10. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego,

2.11. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu indywidualnego konta przez usługobiorcę w sklepie internetowym.

2.12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.13. Sklep internetowy – serwis internetowy zarządzany przez sprzedawcę, umożliwiający zawieranie umów sprzedaży na odległość, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.lesniczowka.net

2.14. Sprzedawca/ Usługodawca – LEŚNICZÓWKA GOŚCIEJOWICE SP. Z O.O. z siedzibą w Gościejowicach, ul. Gościejowice 13a, 49-100 Niemodlin, KRS: 0000795551; NIP: 7540005950; REGON: 004537375.

2.15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między kupującym a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.16. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego na podstawie regulaminu. Usługami elektronicznymi świadczonymi przez usługodawcę są: formularz zamówienia i konto.

2.17. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

2.18. Usługodawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną,

2.19. Ustawa Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 poz. 93 ze zm.).

2.20. Ustawa o prawach konsumenta- Ustawa o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

2.21. Ustawa prawo przedsiębiorców – Ustawa prawo przedsiębiorców z dn. 6 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 646 ze zm.).

2.22. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r.(Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.23. Zamówienie – oświadczenie woli kupującego składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze sprzedawcą. W którym określony został rodzaj i ilość produktu dostępnego w sklepie i ceny obowiązującej w momencie składania zamówienia.

III. USŁUGI ELEKTRONICZE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Za pośrednictwem sklepu internetowego usługodawca świadczy usługi elektroniczne takie jak: formularz zamówienia, konto, newsletter. Usługobiorca zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług elektronicznych.

3.2. Usługi elektroniczne świadczone są przez usługodawcę nieodpłatnie.

3.3. Formularz zamówienia

3.3.1. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez kupującego łącznie dwóch następujących po sobie kroków: wypełnienia formularza zamówienia i dokonaniu płatności. W trakcie składania zamówienia należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego.

3.3.2. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, w przypadku kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest podanie numeru NIP firmy,
 • danych dotyczących umowy sprzedaży: termin dostawy ilość produktów/ paczek, miejsca dostawy, sposobu płatności produkty,

3.3.3. Usługa elektroniczna formularz zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem.

3.4. Konto

3.4.1. Korzystanie z usługi elektronicznej konta możliwe jest po wykonaniu przez usługobiorcę dwóch następujących po sobie kroków: wypełnienie formularza rejestracji oraz kliknięcie pola „zarejestruj się”. W formularzu rejestracji należy wpisać adres poczty elektronicznej (Na adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do ustawienia nowego hasła).

3.4.2.Usługa elektroniczna konta świadczona jest przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez kliknięcie „usuń konto”.

3.4.3. Założenie konta nie jest konieczne do przeglądania zawartości strony internetowej sklepu.

3.5. Newsletter

3.5.1. Korzystanie z usługi elektronicznej newsletter możliwe jest po wykonaniu przez usługobiorcę trzech następujących po sobie kroków:

3.5.2. Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny, wypisania się z newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy i osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.7. Postępowanie reklamacyjne w ramach świadczonych usług elektronicznych.

3.7.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt VIII Regulaminu Usługobiorca może składać:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lesniczowka.net

3.7.2. W treści reklamacji należy podać :

  • informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  • żądania Usługobiorcy;
  • dane kontaktowe Usługobiorcy składającego reklamację;

3.7.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3.8. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest:

  • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 574 607 519
  • Mailowo na adres email: sklep@lesniczowka.net

3.9. Postanowienia ogólne dotyczące usług elektronicznych.

3.9.1. Na podstawie porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie.

3.9.2. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

3.9.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu usługi elektronicznej na adres email sklep@lesniczowka.net

IV. WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Umowa sprzedaży zawierana jest po złożeniu przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem.

4.1.1. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i kompletnych danych wypełniając wszystkie wymagane informacje w formularzu zamówienia. Podanie niekompletnych lub nieprawidłowych danych może skutkować brakiem realizacji zamówienia.

4.2. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie wiadomością przesłaną na adres mailowy kupującego podany w formularzu zamówienia, jednocześnie otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia równoznaczne jest z przyjęciem zamówienia do realizacji.

4.2.1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez kupującego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia do realizacji zamówienia.

4.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. IV regulaminu. Treść Umowy sprzedaży jest ponadto utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego.

4.4. Po zawarciu umowy, Kupujący nie ma możliwości anulowania zamówienia z zastrzeżeniem pkt 4.5.2. Niniejsze postanowienie nie narusza uprawnień Kupującego wynikających z obecnie obowiązujących przepisów prawa.

4.5. Informacja dotycząca dostępności produktów będących w ofercie sklep internetowego będzie aktualizowana możliwie na bieżąco. W sytuacji braku dostępności danego Produktu, kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail o braku dostępności produktu.

4.5.1. W sytuacji opisanej w pkt 4.5. wysyłka produktów może opóźnić się do 5 dni roboczych, od momentu poinformowania Kupującego o braku dostępności produktu.

4.5.2. Jeżeli kupujący nie wyrazi zgody na przesunięcie terminu realizacji jego zamówienia będzie miał możliwość zamiany niedostępnego produktu na inny w wiadomości email będącej odpowiedzią na wiadomość sprzedającego lub anulowanie zamówienia, po czym dokonana przez Kupującego wpłata zostanie zwrócona (decyzja kupującego musi być przesłana w wiadomości email na adres sprzedającego).

4.6. Asortyment oferowany przez sprzedawcę w sklepie internetowym może podlegać zmianie.

4.7. Sprzedawca mając na względzie dobrą współpracę z kupującym dopuszcza możliwość podjęcia niestandardowych rozwiązań mających na celu sprostać wymaganiom Klienta. Powyższe zależy od woli i decyzji sprzedającego po ocenie sytuacji i rozważeniu potrzeb Klienta.

V. DOKONYWANIE ZAKUPÓW

5.1. Sprzedawca za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzi sprzedaż produktów spożywczych w tym mięs i wędlin.

5.2. Produkty dostępne w sklepie internetowym sprzedawane są w ustalonej z góry gramaturze. Gramatura produktu podana jest na stronie internetowej sklepu.

5.3. Sprzedawca zastrzega, że waga każdego z produktów może być mniejsza lub większa, jednakże odchylenie nie może przekraczać +/- 10 % wagi ustalonej przez Sprzedawcę – na co Kupujący wyraża zgodę.

5.6. Dostępne na stronie internetowej sklepu zdjęcia oraz inne formy wizualnej prezentacji produktu mogą nie oddawać jego rzeczywistego wyglądu (wielkości, kształtu, odcienia, koloru). Wizualizacja produktu jest jedynie przybliżonym wyglądem produktu.

5.6.1. Sprzedawca zastrzega, że z uwagi na fakt, iż nie ma dwóch identycznych produktów tj. wędlin i mięs oraz w związku z procesem produkcji i obróbki termicznej wędlin, produkty dostępne w sklepie internetowym mogą się od siebie różnić (kształtem, kolorem, strukturą i inne).

5.6.2. Zdjęcia produktu są przykładowe i służą prezentacji konkretnego produktu, mogą wystąpić różnicie między zdjęciem produktu a jego rzeczywistym wyglądem.

5.7. Informacje o produktach podane w sklepie internetowym, zawierające elementy istotne do zawarcia umowy, takie jak cena, opis, parametry, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zawarta zostaje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

5.8. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku przez stronę internetową www.sklep.lesniczowka.net z wykorzystaniem prawidłowo wypełnionego Formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sklepu.

5.8.1. Kupujący może złożyć Zamówienie po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym, tj. założyć w nim Konto zgodnie z niniejszym regulaminem lub dokonywać zakupu bez rejestracji.

5.9. Dodatkowo kupujący może podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od sprzedawcy. Kod należy wpisać w odpowiednie miejsce formularza zamówienia. Wpisanie kodu podczas składania zamówienia powoduje naliczenie rabatu w wysokości przypisanej danemu kodowi.

VI. METODY I TERMINY PŁATNOŚCI

6.1. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej sklepu jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), wyrażona jest w walucie PLN (polski złoty).

6.1.1. Łączna cena zamówienia wraz z podatkami, kosztem dostawy oraz ewentualnymi innymi kosztami, określona jest wraz z ukończeniem składania zamówienia i ujawniona jest na stronie internetowej sklepu. Ponadto, kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia o jego łącznej cenie.

6.1.2. Kupujący może zapoznać się z łączną ceną zamówienia także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

6.2. Sprzedawca zastrzega możliwość dokonania zmiany ceny. Cena określona na stronie internetowej sklepu w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego obowiązuje tego dnia do tego konkretnego zamówienia.

6.3. Płatność za zamówienia z dostawą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i za granicą realizowana jest jedynie w formie bezgotówkowej lub gotówkowej, przy czym Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:

6.3.1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

6.3.1.1 Przelewy24 – PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6.3.1.2 PayPal – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

6.3.2. Płatność przy odbiorze.

6.4. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży (paragon/fakturę) po złożeniu Zamówienia i najpóźniej w chwili otrzymania płatności.

6.5 Kupujący wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę paragonów/faktur elektronicznych w formie pliku, w formacie pdf, jpg lub innym umożliwiającym ich odczytanie i archiwizację oraz ich wysyłanie na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej podany przy składaniu Zamówienia lub zakładaniu Konta.

6.6. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego opłacenie.

VII. KOSZT, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

7.1. Sprzedawca realizuje dostawy paczek za pośrednictwem firmy kurierskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.1.1. Koszty dostawy pokrywa kupujący razem z opłatą zamówienia. Koszt dostawy doliczany jest do kosztu zamówienia. Cennik dostaw dostępny jest na stronie internetowej sklepu.

7.1.2. Dostawa jest realizowana na wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.

7.2. Produkty są hermetycznie zapakowane w opakowania vacum lub map. Produkty dostarczane są do Kupującego w opakowaniu termicznym pozwalającym na utrzymanie temperatury do 8°C oraz chroniącym je przed zepsuciem i wpływem czynników zewnętrznych nie dłużej niż przez 48 godziny od momentu wysłania tj. przerwania ciągu chłodniczego i przekazania kurierowi celem doręczenia.

7.3 Dostawy do Kupującego realizowane są we wtorki, środy i czwartki.

7.4 Termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych.

7.5 Termin doręczenia przesyłki zależy od firmy kurierskiej.

7.6. Sprzedawca realizuje wysyłki w zakresie dostaw krajowych w poniedziałki, wtorki i środy.

7.7. Dostawy realizowane są na wskazany przez Kupującego adres, w godzinach określonych przez firmę kurierską realizującą dostawy.

7.7.1. W przypadku nieobecności Kupującego pod podanym przez niego adresem, kurier skontaktuje się z Kupującym i jeśli jest to możliwe ustali, iż próba doręczenia zamówienia odbędzie się tego samego dnia w godzinach późniejszych.

7.7.2. W sytuacji opisanej w pkt. 7.7.1. nie ma możliwości zmiany terminu ani sposobu dostawy aniżeli ten ustalony przy złożeniu zamówienia.

7.7.3. W przypadku niedoręczenia przesyłki zgodnie z postanowieniami Regulaminu z powodów leżących po stronie Kupującego, przesyłka zostanie odesłana do Sprzedającego. W takiej sytuacji Kupujący nie ma możliwości ubiegania się o zwrot zapłaconej ceny. Za przyczynę leżącą po stronie Kupującego uznaje się między innymi:

 • wskazanie błędnego adresu dostawy w formularzu zamówienia,
 • wskazanie błędnego numeru telefonu w formularzu zamówienia,
 • nieodbieranie połączenia od przedstawiciela firmy kurierskiej i nieodzwonienie do przedstawiciela firmy kurierskiej celem ustalenia czy istnieje możliwość dostawy w godzinach późniejszych,

7.7.4. W przypadku, gdy dostawa Zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, dostawa odbywać się będzie w trybie przewidzianym regulaminem świadczenia usług firmy kurierskiej. Za przyczynę niezależną od sprzedającego uznaje się między innymi:

 • zdarzenie drogowe z udziałem Kuriera uniemożliwiające dalszą drogę do miejsca dostawy,
 • brak możliwości dojazdu pod wskazany w formularzu zamówieni adres,
 • złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające dostawę,
 • wydarzenie sportowe odbywające się w pobliżu adresu dostawy, zakaz ruchu na drodze dojazdowej do adresu dostawy,

7.8. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia Zamówienia przez Kupującego, a także brak odbioru pod wskazanym przez Kupującego adresem, będzie traktowana jako naruszenie zasad Regulaminu i skutkować będzie zwrotem zamówienia do Sprzedającego i zatrzymaniem przez Sprzedającego ceny uiszczonej za zamówienie.

7.9. Wskazane jest, aby Kupujący w momencie otrzymania zamówienia od przedstawiciela firmy kurierskiej w jego obecności sprawdził czy przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych i czy stan produktów w paczce jest nienaruszony i nie budzi żadnych zastrzeżeń. Podstawą powyższego stanowi przepis art. 545 Kodeksu Cywilnego.

7.9.1. W sytuacji stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki lub innych zastrzeżeń co do stanu produktów Kupujący w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej zobowiązany jest do spisania protokołu, który powinien być podpisany przez przedstawiciela firmy kurierskiej i Kupującego.

7.9.2. Kupujący niezwłocznie po spisaniu protokołu rozbieżności skontaktuje się ze Sprzedającym telefonicznie pod nr +48 574 607 519 lub mailowo na adres sklep@lesniczowka.net i prześle Sprzedającemu skan spisanego protokołu.

7.9.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas transportu Sprzedający będzie dochodził ewentualnych roszczeń od firmy kurierskiej.

VIII. REKLAMACJA PRODUKTU

8.1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkty wolne od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie produktów wadliwych na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

8.2. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email sklep@lesniczowka.net

8.3. W treści reklamacji należy podać następujące informacje:

– numer zamówienia, wskazanie wadliwego produktu, datę wystąpienia/ujawnienia wady,

 • opis wady,
 • podanie danych kontaktowych składającego reklamację,
 • wskazanie przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji.

8.4. Reklamacja Produktu powinna być wysłana do sprzedającego niezwłocznie po ujawnieniu wady przed upływem terminu przydatności Produktu do spożycia.

8.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego będącego Konsumentem w miarę możliwości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie okaże się niemożliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o dodatkowym terminie rozpatrzenia reklamacji.

8.5.1. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do żądań Kupującego będącego Konsumentem w powyższym terminie oznacza, że uznał reklamację za uzasadnioną. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres email.

8.6. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Kupujący będzie miał dwie możliwości do wyboru tj. otrzymać kod rabatowy o wartości reklamowanych produktów lub otrzymać zwrot zapłaconej ceny.

8.6.1. W przypadku wyboru kodu rabatowego o wartości reklamowych produktów Kupujący otrzyma na podany adres email kod rabatowy, który należy wpisać w formularzu zamówienia.

8.6.2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.6.3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Zakupione produkty stanowią rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu oraz mające krótki termin przydatności do spożycia, w związku z powyższym Kupującemu, zgodnie z przepisem art. 38 pkt 4) ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

10.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

10.2. Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

10.2.1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

10.2.2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

10.2.3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy sprzedaży zawierane na podstawie niniejszego regulaminu za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.lesniczowka.net zawierane są w języku polskim.

11.2. Właściwość Sądu Kupujący Konsument: rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.3. Właściwość Sądu Kupujący niebędący Konsumentem: rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym poddane zostanie sądom właściwym ze względu na siedzibę Sprzedającego.

11.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się między innymi:

 • zmiany przepisów prawa,
 • zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
 • zmiany w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, dodanie nowych usług lub zmianę obecnych,
 • Aktualizację działań niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych umów sprzedaży.

11.4.1. Do umowy sprzedaży ma zastosowanie regulamin aktualny w momencie zawarcia umowy sprzedaży.

11.4.2. W przypadku Kupujących posiadających Konto w Sklepie internetowym, informacja o zmianie Regulaminu przesłana zostanie na adres e-mail podany przy rejestracji. Kupujący może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu i przesłać swoje oświadczenie Sprzedającemu, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Sklepie internetowym. Sprzedawca usunie Konto i poinformuje Kupującego o tym fakcie.

11.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.