1. Regulamin sklepu internetowego
 2. Regulamin programu lojalnościowego

 

Regulamin Programu Lojalnościowego

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej jako “Regulamin Programu Lojalnościowego”) określa zasady przystąpienia oraz prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w Program Lojalnościowy (dalej “Program”), w tym zasady zbierania Punktów Lojalnościowych (dalej “Punkty”) przy dokonywaniu zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.lesniczowka.net (dalej “Sklep”) oraz zasady wykorzystywania Punktów w celu dokonywania zakupów w niższych cenach za pośrednictwem Sklepu.
 2. Organizatorem i administratorem danych osobowych uczestników Programu oraz właścicielem Sklepu jest firma LEŚNICZÓWKA GOŚCIEJOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gościejowicach, Gościejowice 13a, 49-100 Niemodlin, NIP: 7540005950, REGON: 004537375, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000795551, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000 złotych; e-mail: sklep@lesniczowka.net, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego. Numer BDO – 000422102.
 3. Składając zamówienie na produkty oferowane przez Sklep, Uczestnik Programu (dalej “Uczestnik”) oświadcza, że zapoznał się oraz w pełni akceptuje postanowienia Regulaminu Sklepu (dalej “Regulamin Sklepu”) i Regulamin Programu Lojalnościowego – dostępnych pod adresem internetowym www.sklep.lesniczowka.net, oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. Uczestnictwo w programie

 1. Uczestnikami są osoby, które posiadają założone konto w Sklepie (dalej “Konto”), tzn. posiadają hasło i adres e-mail podany przy rejestracji do Programu, umożliwiające zalogowanie się do konta w Sklepie oraz które spełniły warunki określone w niniejszym Regulaminie uprawniające do otrzymania Punktów.
 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania w zakresie obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie.

§ 3. Zasady naliczania, uznawania I anulowania punktów

 1. Z zastrzeżeniem §3 ust. 4, Uczestnik jest uprawniony do otrzymywania Punktów za zakupy dokonywane w Sklepie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego, pod warunkiem zalogowania się na swoje Konto każdorazowo przy składaniu zamówienia.
 2. Uczestnik spełniający warunek, o którym mowa w ust. 1, uzyskuje naliczenie Punktów w liczbie wynikającej z Przelicznika Punktów (dalej “Przelicznik Punktów”), który określa, że za każde wydane 1 zł Uczestnik Promocji otrzymuje na swoje Konto Klienta 1 punkt. Za założenie konta w Sklepie jest przyznawane 100 Punktów. Aby obniżyć wartość zamówienia o 1 zł klient musi wykorzystać punkty w ilości 20. Oznacza to, że wydając np. 1000 PLN brutto Uczestnik otrzymuje 1000 punktów. 1000 punktów zgromadzonych na Koncie Klienta uprawnia do rabatu kwotowego, w wysokości 50 PLN brutto, zgodnie z Przelicznikiem Punktów. Punkty Uczestnik może wykorzystać w celu obniżenia wartości towarów podczas kolejnego zamówienia, jednak wartość towaru po obniżce nie może być mniejsza niż 1 PLN brutto.
 3. Punkty są przyznawane do salda widocznego na Koncie gdy zamówienie otrzyma status “Zrealizowane”. Punkty nie są przyznawane, gdy zamówienie nie zostanie opłacone przez Uczestnika w terminie i w pełnej wysokości łącznie z kosztami dostawy. Warunki realizacji zamówień określa Regulamin Sklepu.
 4. Saldo Punktów może być również powiększane przez Sklep poprzez uznanie na Koncie kolejnych Punktów zgodnie z zasadami określonymi przez Sklep na stronach internetowych Sklepu, np. w wyniku promocji.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do pomniejszenia w każdym czasie liczby Punktów uznanych na Koncie (anulowania przyznanych Punktów) o wartość produktów przeliczonych na Punkty zgodnie z Przelicznikiem Punktów i Regulaminem Sklepu, w przypadku, gdy zamówienie zostało anulowane, nieodebrane przez adresata lub zwrócone.
 6. Sklep ma prawo weryfikować poprawność naliczenia i uznania Konta Punktami. Weryfikując poprawność naliczenia i uznania Konta Punktami, Sklep może korygować Saldo Punktów.
 7. Saldo punktowe może być mniejsze od zera w przypadku, gdy Uczestnik wykorzystał dostępne Punkty przed tym, jak Sklep skorzystał z prawa, o którym mowa w §3 ust. 5.
 8. Punkty powinny być wykorzystane w okresie 6 miesięcy od dnia ich otrzymania. Po tym okresie Punkty wygasają.
 9. Każdy Uczestnik otrzymuje informację o aktualnym stanie salda punktowego po zalogowaniu na Konto.
 10. Uczestnik może być informowany o przyznaniu Punktów oraz o saldzie punktowym poprzez korespondencję przekazywaną na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w formularzu zamówienia lub na Koncie.
 11. Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem 31.05.2023.

§ 4. Zasady wykorzystania punktów

 1. Uprawnionym do wykorzystania Punktów jest wyłącznie Uczestnik.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się hasłem przez osobę nieuprawnioną, a także podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika.
 3. Punkty mogą służyć jako rabat kwotowy wyłącznie na towary i nie mogą obniżać wartości zamówienia o więcej niż 20% jego wartości. Liczba punktów jakie można wymienić na rabat kwotowy jest wyliczana automatycznie i stanowi możliwe maksimum do wymiany na podstawie wartości danego zamówienia. Uczestnik nie ma możliwości ręcznego zarządzania liczbą Punktów wymienianych na rabat kwotowy.
 4. Saldo Punktów na Koncie jest obliczane poprzez odjęcie sumy Punktów wykorzystanych od sumy Punktów uznanych na Koncie.
 5. Liczba Punktów wykorzystana jako rabat kwotowy przy zamówieniu nie podlega dalszej modyfikacji i nie może być już zmieniana dla danego zamówienia.
 6. Punkty nie mogą być wymienione na gotówkę lub jakąkolwiek inną korzyść majątkową lub niemajątkową i nie jest możliwa wypłata równowartości Produktu za Punkty w jakikolwiek sposób.
 7. Rabaty wymienione za punkty lojalnościowe łączą się kodami rabatowymi dostępnymi w ramach odrębnych akcji marketingowych.

§ 5. Wydawanie produktów za punkty

 1. Produkt za Punkty wydawany jest w takiej formie jakby Uczestnik nabył go poza Programem.
 2. Sklep realizuje zamówienia na Produkty za Punkty w terminie i na warunkach tak jakby Uczestnik nabył go poza Programem, a zatem na zasadach ogólnie obowiązujących w Sklepie, zgodnie z Regulaminem Sklepu.

§ 6. Zwroty i gwarancja

 1. Sklep przyjmuje zwroty Produktów kupionych za Punkty – w terminie i na warunkach tak jakby Uczestnik nabył go w Sklepie poza Programem.
 2. Przyjęcie zwrotu towaru przez Sklep skutkuje naliczeniem Punktów na Konto w ilości wykorzystanej przez Uczestnika na zakup tego zwróconego towaru. Punkty wykorzystane przez Uczestnika są przywracane Uczestnikowi po skutecznym przyjęciu przez Sklep zwrotu zamówionego z Konta danego Klienta towaru.

§ 7. Opodatkowanie

 1. Produkty za Punkty przyznawane Uczestnikom podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 2. W przypadku, gdy jednorazowa wartość Produktu za Punkty przewyższa kwotę zwolnioną z opodatkowania, Sklep może uzależnić wydanie tego produktu od wpłaty kwoty należnego podatku przez Uczestnika lub przyznać dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie pokrywającej zobowiązanie podatkowe.

§ 8. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Lojalnościowego, z wyłączeniem reklamacji dotyczących sprzedaży towarów handlowych i usług Sklepu, powinny być sporządzane w formie pisemnej na papierze lub w formie elektronicznej i zgłaszane Sklepowi niezwłocznie po zaistnieniu podstaw do złożenia takiej reklamacji.
 2. Sklep dokonuje rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia Sklepowi.

§ 9. Dane osobowe

 1. Sklep przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie i w sposób, o którym mowa w Regulaminie Sklepu.
 2. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych jest niezbędne do Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny dla każdego Uczestnika.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego w każdym czasie, bez konieczności zakańczania Programu. Zaktualizowany Regulamin Programu Lojalnościowego zostanie opublikowany w Sklepie i wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień Regulamin Programu Lojalnościowego, jego zmiana nie narusza praw nabytych Uczestników.
 4. Czas trwania Programu jest nieoznaczony.
 5. Sklep może zakończyć Program w każdym czasie, po uprzednim umieszczeniu ogłoszenia w Sklepie, wskazując jednocześnie termin zakończenia Programu.
 6. Uczestnik w przypadku ogłoszonego terminu zakończenia Programu będzie upoważniony do wykorzystania zgromadzonych Punktów w terminie 30 dni od daty ogłoszenia. Po upływie tego terminu Punkty tracą ważność i nie uprawniają do ich jakiegokolwiek wykorzystania, zgodnie z postanowieniami §4 ust. 8.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego mają zastosowanie przepisy Regulaminu Sklepu i Kodeksu Cywilnego.
 8. Punkty są naliczane i uznawane dla zamówień złożonych w Sklepie po dniu 31 maja 2023 roku.
 9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 31 maja 2023 roku.